Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.

Gemeenten

De overheid bepaalt met de Woningwet de kaders voor onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met de gemeenten waarin we actief zijn, maken we afspraken hoe we daar op lokaal niveau invulling aan geven: de prestatieafspraken. Thema's die we bespreken, zijn onder andere de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving.

Huurdersraad

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van onze huurders. De Huurdersraad spreekt met bestuur, directieleden en raad van commissarissen over thema's die alle huurders aangaan. De invulling van de samenwerking met de Huurdersraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Meer over de Huurdersraad

Sociale Verhuurders Haaglanden

De vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) is een samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Haaglanden. heeft zitting in het bestuur. De SVH maakt en bewaakt regionale prestatieafspraken met het Stadsgewest Haaglanden en behartigt de belangen van de aangesloten woningcorporaties.
Meer over Sociale Verhuurders Haaglanden

Aedes

Aedes is de landelijke vereniging van woningcorporaties. De visie van Aedes, 'Het moet beter', staat ervoor dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Om die reden maken wij onderdeel uit van Aedes.
Meer over Aedes