Toezicht

Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Daarnaast is er extern toezicht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Autoriteit woningcorporaties (Aw)

De minister voor Wonen en Rijksdienst - die valt onder BZK - is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. De minister laat deze taak uitvoeren door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw ziet toe op het financiële toezicht, de governance, integriteit en rechtmatigheid bij alle corporaties. Als saneringscorporatie staan wij onder verscherpt toezicht.

Ieder jaar op 1 december stuurt BZK een oordeelsbrief aan alle woningcorporaties, vanaf 2013 noemen ze de oordeelsbrief een toezichtbrief. Hierin staan bevindingen en oordelen op het gebied van financiën, naleven van wet- en regelgeving en governance.

Meer over de Autoriteit woningcorporaties

Toezichtbrief Autoriteit Woningcorporaties 2023

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

WSW houdt toezicht als ‘hoeder van de borg’. De meeste corporaties in Nederland staan borg voor elkaar, zo zijn er financiële middelen beschikbaar als een corporatie in de financiële problemen komt. WSW zorgt ervoor dat dit borgstelsel niet in gevaar komt.
Meer over WSW